Nemzetiségi Önkormányzati választás 2019 határidők

Jelölt bejelentése

2019. szeptember 9.
hétfő 16.00 óra

Nemzetiségi névjegyzékbe vételi
kérelem benyújtása

2019. szeptember 27.
péntek 16.00 óra

Mozgóurna igénylése online (ügyfélkapus azonosítás

nélkül) és levélben

2019. október 9.
szerda 16.00 óra

Mozgóurna igénylése postán

2019. október 9.
szerda 16.00 óráig
kell megérkeznie

Átjelentkezés tartózkodási hely szerinti szavazókörbe

2019. október 9.
szerda 16.00 óra

Mozgóurna igénylése személyesen

2019. október 11.
péntek 16.00 óra

Nemzetiségi névjegyzékből való törlési kérelem benyújtása

2019. október 11.

Átjelentkezési kérelem visszavonásának benyújtása

2019. október 11.

Mozgóurna igénylése online (ügyfélkapus
azonosítással) és meghatalmazott útján

2019. október 13.
vasárnap 12.00 óra

Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek

Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárként ön kérelmet nyújthat be egy adott választáshoz kapcsolódóan, vagy igénybe veheti a folyamatosan benyújtható kérelmeket. A folyamatosan benyújtható kérelmek aztán a soron következő választások mindegyikére érvényesek lesznek, amíg nem módosítja vagy törli ezeket.


  • Mozgóurna igénylése a helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokra - a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani
  • Mozgóurna igénylése a helyi népszavazásokra
  • Átjelentkezés másik szavazókörbe - a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani
  • Külképviseleti névjegyzékbe vétel - a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani

Folyamatosan (választástól függetlenül) benyújtható kérelmek

(Ilyen kérelmet választások közötti időszakban is be lehet nyújtani. A kérelem a benyújtását követően megtartott valamennyi választásra szól, amíg vissza nem vonja azt.)

  • Nemzetiségi névjegyzékbe vétel
  • Személyes adatok kiadásának tiltása
  • Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához
  • Más EU-tagállam polgárainak választói névjegyzébe vétele az Európai Parlament tagjainak választására

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásához

Nemzetiségi képviselők választása

Települési nemzetiségi önkormányzati választást ott lehet kitűzni, ahol a legfrissebb népszámlálás során legalább 30-an az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat. Magyarországon 13 törvényben elismert nemzetiség van, a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán. A nemzetiségi önkormányzatokat öt évre választják.
Az a választójoggal rendelkező állampolgár szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán és/vagy indulhat jelöltként, aki felveteti magát a nemzetiségi névjegyzékbe.
2019. október 13-án Magyarországon egy napon kerül lebonyolításra a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása.

A választáson az választhat, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe kérelemre fel kell venni azt, aki
a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik,
b) a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (továbbiakban: Njt.) meghatározott (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemzetiséghez tartozik, és
c) e nemzetiséghez tartozását Njt-ben meghatározott tartalommal és eljárási rendben megvallja.

A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha
a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható
b) nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá
c) nyilatkozatot tesz arról, hogy
ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,
cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében szerepelhet. A választópolgár azon településen szerepelhet a nemzetiségi szavazókör névjegyzékén, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának szavazóköri névjegyzékében szerepel.

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,

  • aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
  • akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége - pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, - vagy pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. E választástípusban nem választhat továbbá a magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár, valamint a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személy.

Átjelentkezéssel szavazás

A választópolgár lakóhelyén - vagy 2019. június 26-ig létesített - és a szavazás napján érvényes tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június 26-ig létesítette a tartózkodási helyét, és legalább október 13-ig ott tartózkodik. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb október 9-én 16 óráig meg kell érkeznie helyi választási irodához.

Mozgóurna iránti kérelem

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár

- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig,

- 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,

- az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig kérhet mozgóurnát.

Ajánlás, ajánlásszámok

A választópolgárok több jelöltet is ajánlhatnak, de minden jelöltet csak egyszer. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.
A jelöltek ajánlóíveken gyűjthetik az ajánlásokat, az ajánlóíveket a választási irodák bocsátják az indulni szándékozók rendelkezésére.
A választási irodák legkorábban augusztus 24-én adhatják át az igénylőknek az ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
A jelöltek augusztus 24-étől szeptember 9-éig gyűjthetik az ajánlásokat és jelenthetik be a választási bizottságoknál.
A választópolgárok ajánlásainak ellenőrzésére három nap áll a választási irodák rendelkezésére.
A helyi választási bizottság a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határidő lejárta után sorsolja ki, hogy a szavazólapokon a jelöltek milyen sorrendben szerepelnek.

Választási kampány

A választási kampány augusztus 24-től október 13-án 19 óráig tart. A szavazás napján nem tartható választási gyűlés, nem lehet politikai reklámot közzétenni.

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, postai úton vagy személyesen történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formában a honlapról letölthető.

Helyi Választási Iroda elérhetőségei

dr. Varga-Jancsó Réka HVI vezető

onkormanyzat.kazsmark@gmail.com

06-46-474-184