Helyi Önkormányzati választás 2019 határidők

Az egyéni listás képviselőjelölt és a
polgármesterjelölt bejelentésének határideje

2019. szeptember 9.
hétfő 16.00 óra

Mozgóurna igénylése online (ügyfélkapus
azonosítás nélkül) és levélben

2019. október 9.
szerda 16.00 óra

Mozgóurna igénylése postán

2019. október 9.
szerda 16.00 óráig
kell megérkeznie

Átjelentkezés tartózkodási hely szerinti szavazókörbe

2019. október 9.
szerda  16.00 óra

Mozgóurna igénylése személyesen

2019. október 11.
péntek 16.00 óra

Átjelentkezési kérelem visszavonásának benyújtása

2019. október 11.

Mozgóurna igénylése online (ügyfélkapus
azonosítással) és meghatalmazott útján

2019. október 13.
vasárnap 12.00 óra

Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek

Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárként ön kérelmet nyújthat be egy adott választáshoz kapcsolódóan, vagy igénybe veheti a folyamatosan benyújtható kérelmeket. A folyamatosan benyújtható kérelmek aztán a soron következő választások mindegyikére érvényesek lesznek, amíg nem módosítja vagy törli ezeket.


  • Mozgóurna igénylése a helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokra - a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani
  • Mozgóurna igénylése a helyi népszavazásokra
  • Átjelentkezés másik szavazókörbe - a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani
  • Külképviseleti névjegyzékbe vétel - a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani

Folyamatosan (választástól függetlenül) benyújtható kérelmek

(Ilyen kérelmet választások közötti időszakban is be lehet nyújtani. A kérelem a benyújtását követően megtartott valamennyi választásra szól, amíg vissza nem vonja azt.)

  • Nemzetiségi névjegyzékbe vétel
  • Személyes adatok kiadásának tiltása
  • Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához
  • Más EU-tagállam polgárainak választói névjegyzébe vétele az Európai Parlament tagjainak választására

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásához

A helyi önkormányzati képviselők választása

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény alapján a települési önkormányzati képviselő-testület tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében, a január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.

A 10 ezernél kevesebb lakosú településeken az egész település egy választókerületet alkot, és itt úgynevezett egyéni listán osztják ki a mandátumokat. A választópolgárnak annyi szavazata van, ahány tagú a képviselő-testület; a képviselők száma 100 lakosig kettő, ezer lakosig négy, 5 ezer lakosig hat, 10 ezer lakosig nyolc.

A polgármester választása

A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. Érvényesen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Magyarországon 2019. október 13-án kerül lebonyolításra a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása.

Értesítés a névjegyzékbe történő felvételről

A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében augusztus 23-ig küldi meg a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítést a választópolgároknak, az augusztus 7-i névjegyzéki állapotnak megfelelően. Az értesítőket a Magyar Posta kézbesíti.

Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor az állandó lakóhelye szerinti helyi választási irodához (a jegyzőhöz) fordulhat, aki új értesítőt állít ki. Azokat a választópolgárokat, akik 2019. augusztus 7-ét követően kerülnek a település szavazóköri névjegyzékébe, a helyi választási iroda értesítő megküldésével értesíti. Az értesítő tartalmazza a szavazás helyét, idejét és azt is, hogy a szavazókör akadálymentes-e. A választópolgárok az értesítőn szereplő adataikkal ajánlhatnak érvényesen képviselő- és polgármester-jelöltet.

Szavazás

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyeknek is.

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,

  • aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
  • akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége - pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, - vagy pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.

Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti település szavazóköri névjegyzékre. Az a választópolgár, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal tartózkodási helyet létesített (és annak érvényessége a szavazás napjáig folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat. Amennyiben a választópolgár átjelentkezéssel szavaz (és bejelentett lakcímeiben változás nem történik), a következő önkormányzati választásig a tartózkodási helye szerinti névjegyzékben szerepel majd. (Vagyis kizárólag a tartózkodási helyén kitűzésre kerülő időközi önkormányzati képviselő vagy polgármester választáson vehet részt.)

Átjelentkezéssel szavazás

A választópolgár lakóhelyén vagy érvényes tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június 26-ig létesítette a tartózkodási helyét és az október13. napján is érvényes. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb október 9-én 16 óráig meg kell érkeznie helyi választási irodához. Erre vonatkozó kérelmét benyújthatja online és papír alapon.

Ajánlás, ajánlásszámok

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

A választópolgárok több jelöltet is ajánlhatnak, de minden jelöltet csak egyszer. A jelöltek ajánlóíveken gyűjthetik az ajánlásokat, az ajánlóíveket a választási irodák bocsátják az indulni szándékozók rendelkezésére.

A választási irodák legkorábban augusztus 24-én adhatják át az igénylőknek az ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

A jelöltek augusztus 24-től szeptember 9-ig gyűjthetik az ajánlásokat és jelenthetik be a választási bizottságoknál.

A jelöltséghez szükséges ajánlások számát augusztus 8-án állapítja meg a helyi választási iroda vezetője, az augusztus 7-én a központi névjegyzékben szereplők száma alapján.

Polgármester-jelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3 százaléka jelöltnek ajánlott, képviselő-jelöltté váláshoz pedig a választópolgárok legalább 1 százalékának érvényes ajánlása szükséges.

A képviselő-jelöltek és a polgármester-jelöltek szeptember 9-én 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A határidőig vissza nem vitt ajánlóívek miatt a választási bizottságok bírságot szabnak ki, ennek összege ívenként ezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

A választópolgárok ajánlásainak ellenőrzésére három nap áll a választási irodák rendelkezésére.

A helyi választási bizottság a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határidő lejárta után sorsolja ki,hogy a szavazólapokon a jelöltek milyen sorrendben szerepelnek.

Mozgóurna iránti kérelem

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár

- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig,

- 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,

- az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig kérhet mozgóurnát.

Választási kampány

A választási kampány augusztus 24-től október 13-án 19 óráig tart. A szavazás napján nem tartható választási gyűlés, nem lehet politikai reklámot közzétenni.

A helyi választási bizottság választott és megbízott tagjai

A helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a képviselő-testületnek szeptember 1-én 16 óráig kell megválasztania, a helyi választási iroda vezetője (jegyző) javaslatára.

A választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb október 4-én 16 óráig lehet bejelenteni.

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, postai úton vagy személyesen történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formában a honlapról letölthető.

Helyi Választási Iroda elérhetőségei

dr. Varga-Jancsó Réka HVI vezető

onkormanyzat.kazsmark@gmail.com

06-46-474-184